Podmínky používání očního tréninku

Před použitím tohoto softwaru si pečlivě přečtěte tyto podmínky používání.

Důležité pojmy

LICENCIONÁŘI
Právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje SOFTWARE k užívání.: GURTNER IT SOLUTIONS, Beat Gurtner, Holligerhof 5, CH-3008 Bern, Schweiz / Switzerland

KONEC UŽIVATELE
Právnická nebo fyzická osoba, které bylo uděleno právo používat tento SOFTWARE..

LICENCIONÁŘ
Právnická nebo fyzická osoba, které je uděleno právo instalovat, licencovat a předávat tento SOFTWARE KONCOVÉMU UŽIVATELI.

Nejdůležitější body

  • Tento software je určen výhradně k udržování zdraví. Není určen pro použití v případě nemoci - ani pro prevenci nemoci.
  • Používání tohoto softwaru by pro KONEČNÉHO UŽIVATELE nemělo představovat žádné riziko. Používání tohoto softwaru je však zcela na vlastní riziko KONEČNÉHO UŽIVATELE.. PŮJČOVATEL nepřebírá žádnou odpovědnost za použití.
  • PŮJČOVATEL si výslovně vyhrazuje právo tento dokument kdykoli změnit. Příjemce licence je povinen se informovat o aktuální verzi podmínek používání..
  • Tento software "Oculy" (dále jen "software") nesmí být upravován, přenášen, distribuován, uchováván, kopírován nebo znovu publikován bez souhlasu POSKYTOVATELE LICENCE..
  • Jako uživatel tohoto softwaru souhlasím s možným použitím svých tréninkových dat v anonymizované podobě výhradně pro vědecké účely nebo statistická vyhodnocení..
  • Jako KONEČNÝ UŽIVATEL se zavazuji používat tento software správně. To zejména znamená, že licencovaný uživatel může být používán pouze jednou osobou. Vícenásobné používání účtů není povoleno.

Předmět smlouvy

Za zaplacení dohodnuté odměny je KONEČNÉMU UŽIVATELI uděleno osobní, nevýhradní a nepřenosné právo používat software v systému IT vhodném pro tento účel a nainstalovaném u POSKYTOVATELE LICENCE (dále jen "SYSTÉM POSKYTOVATELE LICENCE") po dobu trvání licence v souladu s určeným účelem..

Rozsah použití

"Zamýšlené použití" ve smyslu těchto licenčních podmínek zahrnuje mimo jiné načtení, uložení, přenos, konverzi, spuštění a reprodukci softwaru ve strojově čitelné formě na SYSTÉMU POSKYTOVATELE LICENCE vcelku nebo zčásti za účelem spuštění softwaru pro zpracování dat POSKYTOVATELE LICENCE..

Software je vázán na místo (příslušné zařízení) a může být používán pouze příslušným KONEČNÝM UŽIVATELEM na tomto zařízení. Vícenásobné použití několika osobami na jeden účet je výslovně vyloučeno. Pro použití jinými společnostmi nebo pro současné použití na různých počítačích je třeba zadat samostatné objednávky nebo získat licence..

Systémové požadavky

Pro používání softwaru jsou nezbytné následující požadavky na KONCOVÉHO UŽIVATELE: Aktuální prohlížeč, například Chrome, Safari, Firefox. Doporučuje se obrazovka o velikosti alespoň 15"..

Práva k softwaru

PŮJČOVATEL je vlastníkem autorských práv a práv na vynálezy k softwaru a PŮJČOVATEL tato nehmotná práva uznává. POBÍRATEL LICENCE je oprávněn pouze k online právům na užívání softwaru, která jsou výslovně udělena v této smlouvě. Zákazník v žádném případě nezískává vlastnická práva k autorským právům nebo jiným právům průmyslového vlastnictví k softwaru nebo souvisejícím právům k ochranným známkám..

Utajení

Software obsahuje informace, myšlenky, koncepty a postupy, zejména o zpracování dat, které tvoří obchodní a výrobní tajemství POSKYTOVATELE LICENCE. PŘÍJEMCE LICENCE je povinen zacházet se softwarem se stejnou péčí a důvěrností jako s vlastním obchodním a výrobním tajemstvím, používat jej pouze k určenému účelu v souladu s těmito licenčními podmínkami a neposkytovat jej ani nezveřejňovat třetím stranám žádným způsobem ani formou, a to ani vcelku, ani po částech..

Odpovědnost držitele licence

Odpovědnost za pořízení a údržbu systému IT vhodného pro používání softwaru (SYSTÉM POSKYTOVATELE LICENCE) a za výsledky vzniklé jeho používáním nebo jeho dalším používáním nese výhradně POSKYTOVATEL LICENCE. V tomto ohledu nepřebírá PŮJČOVATEL žádnou odpovědnost. Kromě toho je POSKYTOVATEL LICENCE odpovědný za obecnou podporu KONCOVÉHO UŽIVATELE..

Licenční poplatek

  • Licenční poplatek se vypočítá podle nákladů zveřejněných v době objednávky..
  • Licence je časově neomezená.
  • VYDAVATEL LICENCE může licenční poplatky kdykoli změnit..

Odmítnutí odpovědnosti

V rozsahu povoleném zákonem nepřebírá PŮJČOVATEL žádnou odpovědnost za správnost, přesnost, aktuálnost, spolehlivost a úplnost informací. Nároky na odpovědnost vůči POSKYTOVATELI licence za škody hmotné i nehmotné povahy, které vznikly v důsledku přístupu ke zveřejněným informacím, jejich používání nebo nepoužívání, zneužitím připojení nebo technickými závadami, jsou vyloučeny..

PŮJČOVATEL dále neodpovídá za narušení kvality přístupu v důsledku vyšší moci nebo v důsledku událostí, za které PŮJČOVATEL neodpovídá, zejména za selhání komunikačních sítí a bran. PŮJČOVATEL nezaručuje, že webové stránky budou fungovat bez přerušení nebo chyb a že případné chyby budou opraveny..

Všechny nabídky jsou nezávazné. PŮJČOVATEL si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování..

Lidé s akutním očním onemocněním (např. zánětem) by měli začít trénovat až po odeznění příznaků a lidé s fotosenzitivní epilepsií nesmí trénovat..

Odpovědnost za odkazy

Odkazy a propojení na webové stránky třetích stran jsou mimo odpovědnost POSKYTOVATELE LICENCE. Jakoukoli odpovědnost za tyto webové stránky odmítáme. Přístup na tyto webové stránky a jejich používání je na vlastní riziko uživatele..

Cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se při návštěvě těchto webových stránek trvale nebo dočasně ukládají do vašeho počítače. Účelem souborů cookie je zejména analyzovat používání těchto webových stránek pro statistické vyhodnocování a neustálé zlepšování.

V nastavení prohlížeče můžete soubory cookie kdykoli zcela nebo částečně deaktivovat. Pokud soubory cookie deaktivujete, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce těchto webových stránek..

Ochrana údajů

Na základě článku 13 švýcarské federální ústavy a ustanovení Konfederace o ochraně údajů (zákon o ochraně údajů, DPA) má každý člověk právo na ochranu svého soukromí, jakož i na ochranu před zneužitím svých osobních údajů.. PŮJČOVATEL musí tato ustanovení dodržovat. Osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a nejsou prodávány ani předávány třetím stranám..

V úzké spolupráci s poskytovateli hostingových služeb se PŮJČOVATEL snaží co nejlépe chránit databáze před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo falšováním. Poskytování osobních údajů prostřednictvím internetu je však vždy spojeno s riziky a žádný technologický systém není zcela imunní vůči manipulaci nebo sabotáži..

Zásady ochrany osobních údajů pro používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete také zabránit kliknutím na níže uvedený odkaz. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Stáhněte si a nainstalujte dostupný doplněk prohlížeče.

Společná závěrečná ustanovení

Na všechny právní vztahy mezi POSKYTOVATELEM LICENCE, PŘÍJEMCEM LICENCE a KONEČNÝM UŽIVATELEM tohoto softwaru se vztahuje švýcarské právo. Pokud PŮJČOVATEL neuvedl žádný platný zákon, nepovažuje se to za zřeknutí se takového zákona. Pokud soud shledá některé ustanovení tohoto dokumentu neplatným, ostatní ustanovení zůstávají nedotčena. Výlučnou soudní příslušností pro spory vyplývající z těchto Všeobecných obchodních podmínek je město Bern, s výhradou povinné soudní příslušnosti..

Bern, 29.06.2020