Villkor och bestämmelser

Användningsvillkor för ögonträning

Läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du använder programmet.

Viktiga termer

LICENSORS
Den juridiska eller fysiska person som tillhandahåller programvaran för användning.: GURTNER IT SOLUTIONS, Beat Gurtner, Weststrassse 19, CH-3005 Bern, Schweiz / Switzerland

SLUTANVÄNDARE
Den juridiska eller fysiska person som beviljats rätten att använda denna programvara..

LICENSTAGARE
Den juridiska eller fysiska person som har beviljats rätten att installera, licensiera och distribuera denna programvara till slutanvändaren.

Viktigaste punkter

  • Användningen av den här programvaran bör inte innebära någon risk för slutanvändaren. Användningen av den här programvaran sker dock helt på egen risk. LICENSORS ansvarar inte för användningen av denna webbplats..
  • LICENSTAGAREN förbehåller sig uttryckligen rätten att när som helst ändra detta dokument. Det är LICENTAGARENS ansvar att informera sig om den aktuella versionen av användningsvillkoren..
  • Denna programvara "Oculy" (nedan kallad "programvaran") får inte ändras, överföras, distribueras, lagras, kopieras eller återpubliceras utan tillstånd från LICENSER..
  • Som användare av denna programvara godkänner jag att mina träningsdata används för vetenskapliga ändamål eller för statistisk analys, i anonym form..
  • Som slutanvändare samtycker jag till att använda programvaran korrekt. Detta innebär i synnerhet att en licensierad användare endast får användas av en enskild person. Det är inte tillåtet att använda kontona flera gånger..

Föremålet för avtalet

I utbyte mot betalning av den överenskomna avgiften ska slutanvändaren beviljas en personlig, icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda programvaran på ett lämpligt IT-system (nedan kallat LICENSEE SYSTEM") som installerats hos LICENSEE under licensperioden på det sätt som avses..

Användningsområde

"Avsedd användning" i dessa licensvillkor omfattar, men är inte begränsad till, laddning, lagring, överföring, konvertering, körning och reproduktion av programvaran i maskinläsbar form på LICENCESTAGARENS SYSTEM, helt eller delvis, i syfte att köra programvaran för behandling av LICENCESTAGARENS data..

Programvaran är platsbunden (respektive enhet) och får endast användas av respektive slutanvändare på denna enhet. Flera användningar av flera personer per konto är uttryckligen uteslutna. För användning av andra företag eller samtidig användning på olika datorer måste separata beställningar göras eller licenser erhållas..

Systemkrav

Följande förutsättningar krävs från slutanvändarens sida för att programvaran ska kunna användas: För att kunna använda programmet krävs att användaren använder en aktuell webbläsare, t.ex. Chrome, Safari och Firefox. En skärmstorlek på minst 15" tum rekommenderas..

Rättigheter till programvaran

LICENSOR är ägare till upphovsrätten och uppfinningsrättigheterna till programvaran och LICENSEE erkänner dessa immateriella rättigheter. LICENSIONSTAGAREN har endast rätt till de online-rättigheter för användning av programvaran som uttryckligen beviljas i detta avtal. Kunden förvärvar under inga omständigheter upphovsrätt eller andra industriella rättigheter till programvaran eller tillhörande varumärkesrättigheter som egendom till programvaran..

Sekretess

Programvaran innehåller information, idéer, koncept och förfaranden, särskilt när det gäller behandling av data, som utgör LICENSTAGARENS affärs- och affärshemligheter. LICENTAGAREN är skyldig att behandla programvaran med samma omsorg och konfidentialitet som sina egna affärs- och affärshemligheter, att använda den endast för det avsedda ändamålet i enlighet med dessa licensvillkor och att inte göra den tillgänglig eller publicera den för tredje part i någon form eller form, varken helt eller delvis..

Licensinnehavarens ansvar

Ansvaret för anskaffning och underhåll av ett IT-system (LICENSEE SYSTEM) som är lämpligt för användning av programvaran samt för resultat och underhåll av programvaran. LICENTAGAREN är ensam ansvarig för deras vidare användning. LICENSTAGAREN är inte ansvarig för detta. Vidare är LICENTAGAREN ansvarig för det allmänna stödet till slutanvändaren..

Licensavgift

  • Licensavgiften beräknas enligt de kostnader som publiceras vid tidpunkten för beställningsprocessen..
  • Licensen är inte tidsbegränsad.
  • Licensgivaren kan när som helst ändra licensavgifterna..

Ansvarsfriskrivning

LICENSOR tar inget som helst ansvar för riktigheten, noggrannheten, aktualiteten, tillförlitligheten och fullständigheten av den information som finns där. Ansvarskrav mot LICENSOR för materiella eller immateriella skador som uppstår på grund av tillgång till, användning eller icke-användning av den publicerade informationen, missbruk av anslutningen eller tekniska fel är uteslutna..

Dessutom ska LICENSOR inte vara ansvarig för störningar i tillträdeskvaliteten på grund av force majeure eller händelser som LICENSOR inte är ansvarig för, i synnerhet fel på kommunikationsnät och gateways. LICENSTAGAREN garanterar inte att webbplatsen kommer att fungera oavbrutet och felfritt och att eventuella fel kommer att rättas till..

Alla erbjudanden är icke-bindande. Delar av sidorna eller hela publikationen, inklusive alla erbjudanden och all information, kan komma att utökas, ändras eller helt eller delvis tas bort av LICENSOR utan särskilt meddelande..

Personer med en akut ögonsjukdom (t.ex. inflammation) bör inte börja träna förrän symtomen har avklingat, och personer med ljuskänslig evocativ epilepsi bör inte träna..

Ansvar för länkar

Hänvisningar och länkar till tredje parts webbplatser ligger utanför LICENSORs ansvarsområde. Vi avsäger oss allt ansvar för sådana webbplatser. Tillgång till och användning av sådana webbplatser sker på användarens egen risk..

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras permanent eller tillfälligt på din dator när du besöker denna webbplats. Syftet med cookies är framför allt att analysera användningen av denna webbplats för statistisk utvärdering och för ständiga förbättringar.

Du kan när som helst avaktivera vissa eller alla cookies i dina webbläsarinställningar. Om cookies avaktiveras kan det hända att du inte längre kan använda alla funktioner på den här webbplatsen..

Skydd av privatlivet

Enligt artikel 13 i den schweiziska federala konstitutionen och den federala dataskyddslagen (Datenschutzgesetz, DSG) har varje person rätt till skydd av sitt privatliv och till skydd mot missbruk av sina personuppgifter.. LICENSOR ska följa dessa bestämmelser. Personuppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att säljas eller överlämnas till tredje part..

I nära samarbete med våra hostingleverantörer gör LICENSOR allt för att skydda databaserna från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förfalskning. Det är dock alltid riskabelt att lämna personuppgifter via Internet och inget tekniskt system är helt opåverkat av manipulation eller sabotage..

Integritetspolicy för användningen av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Vid aktivering av IP-anonymiseringen kommer Google att trunka/anonymisera den sista oktetten i IP-adressen för EU:s medlemsstater samt för andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till och förkortas av Googles servrar i USA. På webbplatsleverantörens vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsleverantören. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter som Google har. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan dessutom förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns tillgängligt under (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)  .

Gemensamma slutbestämmelser

Schweizisk lag ska tillämpas på alla rättsliga relationer mellan LICENSOR, LICENSEE och END USER av denna programvara. Om LICENSGIVAREN underlåter att nämna en giltig rättighet ska detta inte anses vara ett avstående från denna rättighet. Om någon bestämmelse i detta dokument skulle förklaras ogiltig av en domstol ska de återstående bestämmelserna förbli fullt giltiga. Exklusiv jurisdiktion för tvister som uppstår i samband med dessa allmänna villkor är staden Bern, Schweiz, med förbehåll för obligatorisk jurisdiktion..

Bern, 10.07.2017