Warunki korzystania z treningu wzrokowego

Przed rozpoczęciem korzystania z tego oprogramowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi warunkami użytkowania.

Ważne pojęcia

LICENCJODAWCA
Osoba prawna lub fizyczna udostępniająca OPROGRAMOWANIE do użytkowania: GURTNER IT SOLUTIONS, Beat Gurtner, Weststrassse 19, CH-3005 Bern, Schweiz / Switzerland

END USER
Osoba prawna lub fizyczna posiadająca prawo do używania tego OPROGRAMOWANIA.

LICENCJOBIORCA
Osoba prawna lub fizyczna, której przyznano prawo do instalacji, licencjonowania i dystrybucji niniejszego OPROGRAMOWANIA na rzecz UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Najważniejsze punkty

  • Niniejsze oprogramowanie jest przeznaczone wyłącznie do utrzymania zdrowia. Nie jest ono przeznaczone do stosowania w przypadku choroby - nawet do jej zapobiegania.
  • Korzystanie z tego oprogramowania nie powinno stwarzać zagrożenia dla użytkownika kołcowego. Niemniej jednak korzystanie z tego oprogramowania odbywa się całkowicie na własne ryzyko. LICENCJODAWCY nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z tej strony internetowej.
  • LICENCJODAWCA wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu w dowolnym czasie. Obowiązkiem LICENCJODAWCY jest zapoznanie się z aktualną wersją warunków użytkowania.
  • Niniejsze oprogramowanie "Oculy" (zwane dalej "Oprogramowaniem") nie może być modyfikowane, przekazywane, rozpowszechniane, przechowywane, kopiowane ani ponownie publikowane bez zgody LICENCJODAWCY..
  • Jako użytkownik tego oprogramowania wyrażam zgodę na ewentualne wykorzystanie moich danych treningowych do celów wyłącznie naukowych lub ocen statystycznych, w formie zanonimizowanej..
  • Jako UŻYTKOWNIK KONIECZNY zobowiązuję się do prawidłowego użytkowania tego oprogramowania. Oznacza to w szczególności, że z licencjonowanego użytkownika może korzystać tylko jedna osoba. Wielokrotne korzystanie z kont jest niedozwolone.

Przedmiot zamówienia

W zamian za zapłatę uzgodnionego wynagrodzenia UŻYTKOWNIK KOŃCOWY otrzymuje osobiste, niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania z oprogramowania w odpowiednim do tego celu systemie informatycznym zainstalowanym u LICENCJOBIORCY (zwanym dalej "SYSTEMEM LICENCJOBIORCY") przez okres obowiązywania licencji zgodnie z przeznaczeniem..

Zakres stosowania

"Zamierzone użycie" w rozumieniu niniejszych Warunków Licencji obejmuje, ale nie ogranicza się do ładowania, przechowywania, przesyłania, konwertowania, uruchamiania i odtwarzania Oprogramowania w formie nadającej się do odczytu maszynowego w SYSTEMIE LICENCJOBIORCY w całości lub w części w celu uruchomienia Oprogramowania do przetwarzania danych LICENCJOBIORCY..

Oprogramowanie jest związane z lokalizacją (odpowiednie urządzenie) i może być używane wyłącznie przez odpowiedniego UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO na tym urządzeniu. Wielokrotne użytkowanie przez kilka osób na jednym koncie jest wyraźnie wykluczone. W przypadku korzystania przez inne firmy lub jednoczesnego korzystania na różnych komputerach, należy złożyć osobne zamówienia lub uzyskać licencje..

Wymagania systemowe

Po stronie UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO wymagane są następujące warunki stosowania oprogramowania: Aktualne przeglądarki, takie jak Chrome, Safari, Firefox. Zaleca się ekran o rozmiarze co najmniej 15 cali.

Prawa do Oprogramowania

LICENCJODAWCA jest właścicielem praw autorskich i wynalazczych do oprogramowania, a LICENCJOBIORCA uznaje te prawa niematerialne. LICENCJOBIORCA ma prawo do korzystania z oprogramowania w trybie online wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej umowie. W żadnym wypadku klient nie nabywa praw autorskich lub innych praw własności przemysłowej do oprogramowania lub związanych z nim praw do znaków towarowych jako własności oprogramowania.

Dyskrecja

Oprogramowanie zawiera informacje, pomysły, koncepcje i procedury, w szczególności w odniesieniu do przetwarzania danych stanowiących tajemnicę biznesową i handlową LICENCJODAWCY. LICENCJOBIORCA jest zobowiązany do traktowania oprogramowania z taką samą starannością i poufnością jak jego własne tajemnice biznesowe i handlowe, do używania wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z niniejszymi warunkami licencji oraz do nieudostępniania i nie publikowania go osobom trzecim w jakiejkolwiek formie, ani w całości, ani w części.

Odpowiedzialność licencjobiorcy

Odpowiedzialność za zaopatrzenie i utrzymanie systemu informatycznego (SYSTEM LICENCJI) w formie odpowiedniej do korzystania z oprogramowania, a także za wyniki i utrzymanie oprogramowania. LICENCJOBIORCA ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich dalsze użytkowanie. LICENCJODAWCA nie ponosi za to odpowiedzialności. Ponadto LICENCJOBIORCA jest odpowiedzialny za ogólne wsparcie uzytkownika kołcowego.

Opłata licencyjna

  • Opłata licencyjna obliczana jest na podstawie kosztów opublikowanych w momencie składania zamówienia.
  • Licencja nie jest ograniczona w czasie.
  • LICENCJODAWCA może w każdej chwili zmienić wysokość opłat licencyjnych.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

LICENCJODAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność, dokładność, aktualność, rzetelność i kompletność informacji w nich zawartych. Wyklucza się roszczenia wobec LICENCJODAWCY z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne wynikające z dostępu do opublikowanych informacji, ich wykorzystania lub niewykorzystania, niewłaściwego wykorzystania połączenia lub usterek technicznych.

Ponadto LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w jakości dostępu spowodowane siłą wyższą lub zdarzeniami, za które LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności awarią sieci i bram komunikacyjnych. LICENCJODAWCA nie gwarantuje nieprzerwanego i bezbłędnego działania strony internetowej, ani też, że wszelkie błędy zostaną naprawione.

Wszystkie oferty są niewiążące. LICENCJODAWCA może rozszerzyć, zmienić, częściowo lub całkowicie usunąć fragmenty stron lub całą publikację zawierającą wszystkie oferty i informacje bez konieczności informowania o tym.

Osoby z ostrą chorobą oczu (np. zapaleniem) powinny rozpocząć trening dopiero po ustąpieniu objawów, a osoby z padaczką światłoczułą wywoływalną nie powinny trenować.

Odpowiedzialność za odsyłacze

LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za odsyłacze i linki do stron internetowych osób trzecich. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za takie strony. Dostęp do takich stron i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Cookies

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na stałe lub tymczasowo na komputerze podczas odwiedzania tej strony internetowej. Celem plików cookies jest w szczególności analiza wykorzystania tej strony internetowej do oceny statystycznej i ciągłego doskonalenia.

Możesz wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookies w ustawieniach przeglądarki w dowolnym momencie. Jeśli pliki cookie są wyłączone, użytkownik może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Ochrona prywatności

Zgodnie z art. 13 Konstytucji Szwajcarii i Ustawy o ochronie danych osobowych (Datenschutzgesetz, DSG) każda osoba ma prawo do ochrony swojej prywatności, jak również do ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem swoich danych osobowych. LICENCJODAWCA musi stosować się do tych postanowieł. Dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne i nie będą sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim.

LICENCJODAWCA w ścisłej współpracy z naszymi dostawcami usług hostingowych dokłada wszelkich starał, aby zabezpieczyć bazy danych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, nadużyciem lub sfałszowaniem danych. Dostarczanie danych osobowych przez Internet jest jednak zawsze ryzykowne.

Polityka prywatności korzystania z Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Pałstwa z tej strony internetowej (włącznie z Pałstwa adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP, Google skróci/anonimizuje ostatni oktet adresu IP dla pałstw członkowskich Unii Europejskiej, jak również dla innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwery Google w USA i skracany przez te serwery. W imieniu dostawcy usług internetowych Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu na rzecz dostawcy witryn internetowych. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Ponadto mogą Pałstwo zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Google (cookies i adres IP),pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Pobierz i zainstaluj dostępny plugin do przeglądarki.

Postanowienia wspólne

Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy LICENCJOBIORCĄ, LICENCJODAWCĄ i UŻYTKOWNIKEM tego oprogramowania zastosowanie ma prawo szwajcarskie. Jeżeli LICENCJODAWCA nie wymieni obowiązującego prawa, nie będzie to traktowane jako zrzeczenie się tego prawa. Jeśli którekolwiek z postanowieł niniejszego dokumentu zostanie uznane za nieważne przez sąd, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. Wyłącznym sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest miasto Berno w Szwajcarii, podlegające obowiązkowej jurysdykcji.

Bern, 29.06.2020